Јуда

Што прави Јуда во библиотека?
– Издава книги.

Обиди се со

Вакцина

Како се вика Македонска вакцина на грчки??? – “Nea Donesea”