Вакцина

Како се вика Македонска вакцина на грчки???
– “Nea Donesea”

Обиди се со

Додаток

Старински додаток во јадење, 6 букви? – Влакно.