Клима

– Трпе, отвори го џамот во колата бе, не се дише во колата од жешково…
– Трпи Трпано, нека мислат сите дека и ние имаме клима!

Обиди се со

Читање

Трпана му се дере на Трпе – Што е ова, пак си се начукал, а?! ...